1 / 53
slider modesheet modefullscreen mode

 

Victor Tonelli

Antigone (Satoshi Miyagi 2017)

→  commander un tirage papier
EN | FR

Antigone text by Sophocles, directed by Satoshi Miyagi, as part of the 71st Festival d'Avignon, courtyard of the Palace of the Popes from 6 to 12 July 2017.
Antigone texte de Sophocle, mise en scene Satoshi Miyagi, dans le cadre du 71 eme Festival d'Avignon, cour d'honneur du Palais des Papes du 6 au 12 juillet 2017.
Avec : Asuka Fuse, Ayako Terauchi, Daisuke Wakana, Fuyuko Moriyama, Haruka Miyagishima, Kazunori Abe, Keita Mishima, Kenji Nagai, Kouichi Ohtaka, Maki Honda, Mariko Suzuki, Micari, Miyuki Yamamoto, Moemi Ishii, Momoyo Tateno, Morimasa Takeishi, Naomi Akamatsu, Ryo Yoshimi, Soichiro Yoshiue, Takahiko Watanabe, Tsuyoshi Kijima, Yoji Izumi, Yoneji Ouchi, Yu Sakurauchi, Yudai Makiyama, Yukio Kato, Yuumi Sakakibara, Yuya Daidomumon, Yuzu Sato

Antigone text by Sophocles, directed by Satoshi Miyagi, as part of the 71st Festival d'Avignon, courtyard of the Palace of the Popes from 6 to 12 July 2017.
Antigone texte de Sophocle, mise en scene Satoshi Miyagi, dans le cadre du 71 eme Festival d'Avignon, cour d'honneur du Palais des Papes du 6 au 12 juillet 2017.
Avec : Asuka Fuse, Ayako Terauchi, Daisuke Wakana, Fuyuko Moriyama, Haruka Miyagishima, Kazunori Abe, Keita Mishima, Kenji Nagai, Kouichi Ohtaka, Maki Honda, Mariko Suzuki, Micari, Miyuki Yamamoto, Moemi Ishii, Momoyo Tateno, Morimasa Takeishi, Naomi Akamatsu, Ryo Yoshimi, Soichiro Yoshiue, Takahiko Watanabe, Tsuyoshi Kijima, Yoji Izumi, Yoneji Ouchi, Yu Sakurauchi, Yudai Makiyama, Yukio Kato, Yuumi Sakakibara, Yuya Daidomumon, Yuzu Sato